Skip to content

No. 3/ 1986

Kawasaki HiroshiKawano Michiyo

Takaichi Junichiro

Ito Hiromi

Kijima Hajime

Ooka Makoto

Ben Shozu

(Trans. by Robert J.J. Wargo)

Sadakazu Fujii

(Trans. by Timothy Harris)

Keiko Matsui

(Trans. by Timothy Harris)

Kiyoko Nagase

(Trans. by Timothy Harris)

Makoto Ooka

(Trans. by Chris Drake)

Mikiro Sasaki

(Trans. by William I. Elliott)

Serge Gavronsky

Gary Snyder

Elin ap Hywel